Szakmai munka a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában:

 • Az iskola székhelyének 30 tantermében 630 diák tanul, 25 osztályban, 19 napközis csoportban. A telephelyen 16 tanteremben 200 tanuló 9 osztályban és 5 napközis csoportban tanul. Korszerűen felszerelt szaktantermek, szertárak, könyvtár, számítógépterem és tornaterem, balett-terem, ebédlő és színpad teszi hasznossá, érdekessé, otthonossá a mindennapi munkát. Iskolánk keresett, minőségbiztosított intézmény, ahol eredményes pedagógiai munka zajlik, amit bizonyít az is, hogy középiskolai beiskolázási mutatónk 100 %-os.
 • Az induló első osztályainkban már évek óta a jól működő – hagyományos – szótagoló olvasástanítás módszerét választottuk. Az alsó tagozaton elsőtől a negyedik osztály végéig általában ugyanazok a pedagógusok tanítják a gyerekeket az ún. „nagy-felmenő rendszerben”, amely segíti az óvoda-iskola közötti váltást, biztonságot, kiegyensúlyozottságot nyújt az iskolába belépő gyermekeknek
 • Angol nyelvi emelt szintű tanulócsoportjaink 1987-től működnek nagy sikerrel, városszerte elismerten. Idegen nyelvi eredményeink (felvételik, nyelvvizsgák) igazolják a terület sikerességét, népszerűségét.
 • Az emelt szinten tanulóinknak a jelenlegi rendszerben harmadik osztályban heti 2, negyedik osztálytól heti 5 órában van lehetőségük a nyelvi ismeretek elsajátítására. Igény szerint önköltséges formában az emelt szintű angol- vagy németnyelv-oktatást is biztosítjuk.
 • Folytatjuk a hagyományos alapszintű angol- és németnyelv-oktatást.
 • Nyelvoktatásunk eredményeképpen a legtehetségesebb diákjaink nyelvvizsgát tehetnek, illetve felvételt nyernek a két tanítási nyelvű vagy speciális angol nyelvi gimnáziumi, illetve szakközépiskolai osztályokba.
 • A matematika tantárgy nívócsoportos oktatását már több osztályban végezzük a hagyományos szerkezet mellett. Az eredmények igazolják ennek a bontásnak a hasznosságát. A különböző szintű tanulmányi versenyeken gyermekeink kiemelkedően szerepelnek, a megyei és országos versenyekre továbbjutó tanulóink gyakran végeznek dobogós helyeken. A tantárgyat eredményei, sikerei a népszerűségi listán is előkelő helyre emeli.
 • A felvételi vizsgákon tanulóink eredményesen szerepelnek, felkészültségüket az iskolánk alapítványa által támogatott előkészítő foglalkozásokkal teszik még teljesebbé.
 • A magyar és történelem tantárgyak tanítása során a szakmai munkaközösség feladatának tekinti a korszerű ismeretanyag közvetítését, miközben figyelembe veszi tanulóink egyéni adottságait, képességeit is.
 • Tanórákon és tanórán kívül is nagy gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, valamint a kommunikációs képesség fejlesztésére. Fokozatosan építjük be tanórai tevékenységünkbe a drámapedagógia által nyújtott lehetőségeket. Szerepet vállalunk a tehetséggondozásban, a továbbtanulásra való felkészítésben. Eredményeinket bizonyítja a speciális gimnáziumokba, szakirányú középiskolákba való magas beiskolázási arány. Felkészítjük gyermekeinket különféle helyi, megyei és országos szintű versenyekre, melyeken sikeresen szerepelnek. Csak példának néhányat említve: Verseghy Ferenc nyelvművelő verseny, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, vers- és prózamondó, műveltségi verseny, országos történelemverseny és könyvtárhasználati vetélkedők.
 • Könyvtárunk az iskola egyik legotthonosabb, leglátogatottabb helye, sokféle lehetőséget biztosítva a tanulásra, az önművelésre. Közel tizennyolcezer dokumentum közül válogathatnak a tanulók és a nevelők. Rendszeres a könyvtárhasználati ismeretek oktatása is. Könyvtári órák keretében az egyes tantárgyak műveltséganyagai újszerű módon épülnek be tanulóink ismereteibe, készségszinten használják, alkalmazzák a könyvtár biztosította lehetőségeket. Délutánonként klubkönyvtári jelleggel működik, illetve filmklub is tevékenykedik a falai között. Számítógépes játékokra is van lehetőség internethasználat mellett. A diákoknak módjukban áll zenét hallgatni és videózni is.
 • Az informatikát negyedik évfolyamtól gyakorlatközpontúan oktatjuk.
 • Iskolánkban a csoportbontás eredményeként az „egy gép – egy tanuló” elven tanítjuk a számítástechnikát. Gépparkunk Windows 7 hálózatban működik, és tanulóink az Internet adta lehetőségeket is kihasználják. Igyekszünk megvalósítani azt a célt, hogy végzős tanulóink a számítógépet további életükben már eszközként használják.
 • A technika tantárgy keretében korszerű, a mindennapokban használható ismereteket, háztartástechnikai ismereteket és gyakorlatot is gyakoroltatunk tanulóinkkal. A manuális tevékenykedtetés is fontos része a mindennapoknak. E tantárgy keretében oktatunk gazdasági ismereteket is felső tagozatban.
 • A természetismeretet tanító kollégák nagy gondot fordítanak a természettudományos gondolkodásmód fejlesztésére, nagyobb tudás igényének kialakítására, az egyéni képességek fejlesztésére. Kiemelt feladatuknak tekintik a környezet védelmét, szeretetét.
 • Tanulóink az országos tanulmányi versenyeken évek óta eredményesen szerepelnek. Ismereteiket terepgyakorlatokon és erdei iskolákban bővíthetik .
 • A tankönyvek kiválasztásánál legfőbb szempont a korszerű ismereteket adása.
 • Hagyományteremtő és közösségformáló szerepe van a Kőrösi-hétnek, kiállításainknak, ünnepségeinknek, diák- és sportnapjainknak, iskola-rádiónknak és iskolaújságunknak, az aranydiplomás énekkarainknak. Minden évben elvisszük felsős tanulóinkat színházi, opera- és balettelőadásokra. Épületünkön belül más művészeti iskolák is működnek tehetséges tanulóinknak: rajz és képzőművészet, valamint drámakör minden korosztály számára
 • Jó tantárgyi feltételeinket kihasználva nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egészséges életre nevelésére. 1992 óta működnek a emelt szintű testnevelési tanulócsoportjaink, heti öt órában biztosítunk mozgáslehetőséget diákjainknak, melyben úszásórák is szerepelnek. Minden diák részt vehet tömegsport-foglalkozásokon. A délutáni sportot a Kőrösi DSE szervezi: atlétika-, kosárlabda-, röplabda-, floorball-, vívás-, aerobic- és labdarúgóedzéseken sportolhatnak tanulóink. Diákjaink eredményesen szerepelnek a diákolimpiai és tömegsportversenyeken.
 • Orvosi javaslat alapján biztosítjuk a gyerekek számára a gyógytestnevelési foglalkozásokat. Az Egészséged testben, lélekben programmal 1998-tól fejlesztjük tanulóink személyiségét, s foglalkozunk drogprevencióval – tanulóinknak és szüleiknek is. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése már évek óta zajlik, fejlesztőpedagógusok segítik a felzárkózásukat, melyhez tárgyi és személyi feltételeink is adottak.
 • A Mi Iskolánkért Alapítvány iskolánk pedagógiai munkájának aktív segítője. Eszközvásárlások, versenyeztetés, tanulók év végi jutalmazása, rendezvényeink lebonyolítása elképzelhetetlen lenne az alapítvány anyagi támogatása nélkül.
 • Napközi otthonunkba minden tanulót szeretettel várunk, ezzel is segítve az eredményes és biztonságos tanulást. Az iskolában az alsó tagozatos osztályok egy-egy napközis csoportot alkotnak. Délután a tantárgyakat tanító nevelők irányítják az önálló tanulást. Akinek szüksége van az ismeretek további gyakorlására, szakszerű segítséget kap. Időbeosztásunkban figyelünk arra, hogy a gyerekek minél többet tartózkodjanak szabad levegőn. A kötetlen időben játékos versenyeket, játszóházakat, vetélkedőket szervezünk, ellátogatunk városunk kulturális intézményeinek programjaira. Az ötödik-hatodik osztályos tanulók napközi otthonba, a hetedik és nyolcadik osztályosok tanulószobára jelentkezhetnek, ezzel is biztosítva a felügyelet melletti tanulást, felkészülést. A felső tagozatos, nem napközis tanulóink részére menzás étkezést és tanulószobát tudunk biztosítani. Az iskola 7-17 óráig felügyeletet biztosít tanulóinak.
 • Az alapfokú művészetoktatás lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér- és formaérzékelésének fejlesztésére. A balett tanszakon heti 3 órában a klasszikus balett alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók, kiegészítő tantárgyként népi gyermekjáték és modern kortárstánc tanulására is lehetőség nyílik. Szerepléseik, műsoraik művészi értékűek, élményt adók. A néptánc tanszakon tanulók megismerkednek a magyar nép hagyományaival, szokásaival, a népviselettel. A legügyesebb néptáncosok akár a Tisza táncegyüttes utánpótlását is jelenthetik.
 • Iskolánkban hatékonyan működik a diákönkormányzat, melynek 2. osztálytól tagjai a gyerekek. A szabadidős programok szervezésén túl tanulóink jogait képviselik, részt vesznek a városi gyermekszervezetek munkájában.

Pedagógiai programunk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek csúcsára, tehetségét több irányban is kipróbálhassa, kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alapkészségeket sajátítson el.

Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink felkészítését az eredményes továbbtanulásra.