SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

         „Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy ezzel a kis ismertetővel most bemutatkozzunk!

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szolnokon a Jubileum tér és a Nagy Imre körút magas házai között található. Harminchárom évvel ezelőtt adták át a diákoknak ezt a szép, modern, tágas épületet. Azóta több ezren sajátították el itt az írás, olvasás, számolás tudományát. Iskolánk a 2008-2009-es tanévtől összevont intézmény székhelyeként, míg a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyként működik tovább. A székhely iskola 30 termében 664 diák tanul, 25 osztályban, 18 napközis csoportban.  Korszerűen felszerelt szaktantermek, szertárak, könyvtár, számítógépterem, tornaterem, balett-terem, ebédlő teszi hasznossá, érdekessé, otthonossá a mindennapi munkát. Iskolánk nagyon keresett, minőségbiztosított intézmény, ahol eredményes pedagógiai munka zajlik, amit bizonyít az is, hogy középiskolai beiskolázási mutatónk 100 %-os.

Pedagógiai programunk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek csúcsára, tehetségét több irányban is kipróbálhassa, kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alapkészségeket sajátítson el. Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink felkészítését az eredményes továbbtanulásra.

A magas színvonalú pedagógiai munka eredménye, hogy iskolánk továbbra is népszerű a leendő elsős szülők körében. Az induló első osztályainkban már évek óta a jól működő – hagyományos – szótagoló olvasástanítás módszerét választottuk. Az alsó tagozaton elsőtől a negyedik osztály végéig általában ugyanazok a pedagógusok tanítják a gyerekeket az ún. „nagyfelmenő rendszerben”, amely segíti az óvoda–iskola közötti váltást, így biztonságot, kiegyensúlyozottságot nyújt az iskolába belépő gyermekeknek. Az 1-2. évfolyamon iskolaotthonos, a 3-4. évfolyamon napközi otthonos rendszerben folyik az alsó tagozatos munka.

Angol nyelvi emelt szintű tanulócsoportjaink 1987-től működnek nagy sikerrel, városszerte elismerten. Idegen nyelvi verseny- és felvételi eredményeink igazolják a terület sikerességét, népszerűségét. Harmadik osztályban heti 2 órában indítjuk az angolos csoportokat, játékosan, a szóbeliségre helyezve a hangsúlyt. Negyedik évfolyamtól emelt szinten 5 órában van lehetőségük a nyelvi ismeretek elsajátítására. Igény szerint önköltséges formában az emelt szintű angol- vagy németnyelv-oktatást is biztosítjuk. Emellett folytatjuk a hagyományos alapszintű angol- és németnyelv-oktatást a 3. évfolyamon heti 2, a további évfolyamokon heti 3 órában. Nyelvoktatásunk eredményeképpen a legtehetségesebb diákjaink nyelvvizsgát tehetnek, illetve felvételt nyernek a két tanítási nyelvű vagy speciális angol nyelvi gimnáziumi, illetve szakközépiskolai osztályokba.

A matematika tantárgy nívócsoportos oktatását már több osztályban végezzük a hagyományos szerkezet mellett. Az eredmények igazolják ennek a bontásnak a hasznosságát, fejlesztő hatását. A különböző szintű tanulmányi versenyeken gyermekeink kiemelkedően szerepelnek; a városi, megyei és országos versenyekre továbbjutó tanulóink gyakran végeznek dobogós helyeken. A tantárgyat eredményei a népszerűségi listán is előkelő helyre emeli. A felvételi vizsgákon tanulóink eredményesen szerepelnek, felkészültségüket az iskolánk alapítványa által támogatott előkészítő foglalkozásokkal teszik még teljesebbé.

A magyar és történelem tantárgyak tanítása során a szakmai munkaközösség feladatának tekinti a korszerű ismeretanyag közvetítését, a képességek fejlesztését, miközben figyelembe veszi tanulóink egyéni adottságait, képességeit, sajátosságait is.

Tanórákon és tanórán kívül is nagy gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, valamint a kommunikációs képesség fejlesztésére. Fokozatosan építjük be tanórai tevékenységünkbe a drámapedagógia által nyújtott lehetőségeket. Szerepet vállalunk a tehetséggondozásban, a továbbtanulásra való felkészítésben. Eredményeinket bizonyítja a speciális gimnáziumokba, szakirányú középiskolákba való magas beiskolázási arány. Felkészítjük gyermekeinket különféle helyi, megyei és országos szintű versenyekre, melyeken sikeresen szerepelnek.

Könyvtárunk az iskola egyik legotthonosabb, leglátogatottabb helye, sokféle lehetőséget biztosít a tanulásra, az önművelésre. Közel tizenhétezer dokumentum közül válogathatnak a tanulók és a nevelők. Rendszeres a könyvtárhasználati ismeretek oktatása is. Könyvtári órák keretében az egyes tantárgyak műveltséganyagai újszerű módon épülnek be tanulóink ismereteibe, készségszinten használják, alkalmazzák a könyvtár által biztosított lehetőségeket. Délutánonként klubkönyvtári jelleggel működik, ill. filmklub is tevékenykedik a falai között. Számítógépes játékokra, internetezésre is van lehetőség. A diákoknak módjukban áll zenét hallgatni és videózni is.

Az informatikát a felső tagozaton gyakorlatközpontúan oktatjuk. Iskolánkban a csoportbontás eredményeként 4. osztálytól az „egy gép – egy tanuló” elven tanítjuk a tárgyat. Gépparkunk Windows XP hálózatban működik, és tanulóink az internet adta lehetőségeket is kihasználják. Igyekszünk megvalósítani azt a célt, hogy végzős tanulóink a számítógépet további életükben már mindennapi eszközként, praktikusan használják.

A technika tantárgy keretében korszerű, a mindennapokban használható háztartás-technikai ismereteket és a hozzá kapcsolódó gyakorlatot is elsajátíttatjuk tanulóinkkal. Néhány éve már gazdálkodási ismereteket is oktatunk a felsőbb évfolyamokon. A manuális tevékenykedtetés is fontos része a fejlesztő munkának, hiszen a napi gyakorlatban alkalmazhatóak ezek az ismeretek.

A természetismereti tárgyakat tanító kollégák nagy gondot fordítanak a természettudományos gondolkodásmód fejlesztésére, nagyobb tudás igényének kialakítására, az egyéni képességek fejlesztésére. Kiemelt feladatuknak tekintik a környezet megbecsülését, védelmét, szeretetét. Iskolánk hagyományos környezetvédelmi rendezvényei a jeles napok: állatok világnapja, a víz világnapja, a Föld napja, egészségeséletmód-program. Tanulóink ismereteiket kirándulásokon és erdei iskolákban tovább bővíthetik. Változatos programokkal, iskolai műsorokkal, vetélkedőkkel, környezetünk szépítésével, virágosításával, parkosításával hívjuk fel tanulóink figyelmét a környezeti értékek megóvására, védelmére.

Hagyományteremtő, közösségformáló szerepe van a Kőrösi-hétnek, a Mátyás Tudósai versenynek, kiállításainknak, ünnepségeinknek, diák- és sportnapjainknak, iskolarádiónknak és iskolaújságunknak, énekkarainknak. Minden évben elvisszük felsős tanulóinkat színházi, opera- és balettelőadásokra. Az ének-zenét szerető gyerekek alsós és felsős kórusokban szerepelhetnek. Székhelyünkön és telephelyünkön további művészeti iskolák is működnek tehetséges tanulóinknak: táncművészet – balett és néptánc tanszak (saját), rajz- és képzőművészet (külső iskola) által.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egészséges életre nevelésére. 1992 óta működnek az emelt szintű testnevelési tanulócsoportjaink, heti öt órában biztosítunk mozgáslehetőséget diákjainknak, melyben úszásórák is szerepelhetnek. Minden diák részt vehet tömegsport-foglalkozásokon. A délutáni sportfoglalkozásokat a Kőrösi DSE szervezi: atlétika-, kosárlabda-, röplabda-, floorball-, vívás-, aerobic- és labdarúgó-edzéseken sportolhatnak tanulóink.

Diákjaink eredményesen szerepelnek a diákolimpiai és tömegsportversenyeken. Orvosi javaslat alapján biztosítjuk a gyerekek számára a gyógy-testnevelési foglalkozásokat. Az „Egészséged testben, lélekben” programmal 1998-tól fejlesztjük tanulóink személyiségét, s foglalkozunk drog-prevencióval diákjainknak és szüleiknek is. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése már évek óta zajlik, gyógy- és fejlesztőpedagógus segíti a felzárkózásukat, melyhez tárgyi feltételeink is adottak.

A Mi Iskolánkért Alapítványiskolánk pedagógiai munkájának aktív segítője. Ennek köszönhetően 8. osztályos tanulóink részére továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat tudunk szervezni matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból, de egyéb támogatásokat is nyújt a nevelés-oktatás területén. (Adószáma: 19220165-2-16)

Napközi otthonunkba minden tanulót szeretettel várunk elsőtől hatodik osztályig. A hetedik és nyolcadik osztályosoknak is biztosítjuk tanulószobán a felügyelet melletti tanulást, felkészülést. A nem napközis tanulóink igénybe vehetik a menzás étkezést. Alsó tagozaton egy osztály egy napközis csoportot alkot. Kiemelt feladatunk a tanulással kapcsolatos munkakészségek, képességek akarati és jellembeli tulajdonságok fejlesztése, erősítése, a helyes tanulási technikák kialakítása. A szabadidős tevékenységek sokrétűek, színes választékot nyújtanak: manuális tevékenységek, játék, mozgás, művészeti tevékenységek, személyiségfejlesztő foglalkozások. Ezek igazodnak a tanulók igényeihez, életkori sajátosságaihoz. Az iskola szükség esetén 7-től 17 óráig gondoskodik a tanulók felügyeletéről, ezzel is segítve az eredményes és biztonságos tanulást. Időbeosztásunkban figyelünk arra, hogy a gyerekek minél többet tartózkodjanak szabad levegőn. A kötetlen időben játékos vetélkedőket, versenyeket, játszóházakat szervezünk, ellátogatunk városunk kulturális intézményeinek programjaira.

Az alapfokú művészetoktatás lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér- és formaérzékelésének fejlesztésére. Heti két-három órában a klasszikus balett vagy a néptánc alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók, kiegészítő tantárgyként népi gyermekjáték és modern kortárstánc tanulására is lehetőség nyílik. Szerepléseik művészi értékűek, élményt adók, a városi rendezvényeken rendszeresen fellépnek.

Iskolánkban hatékonyan működik a diákönkormányzat, melynek 3. osztálytól tagjai a gyerekek. A szabadidős programok szervezésén túl tanulóink jogait képviselik, részt vesznek a városi gyermekszervezetek munkájában.

További kérdéseikre szívesen válaszolunk az alábbi címen:

5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Tel./fax: 56/422-702

email: [email protected]

honlap: korosisuli.hu

Érdeklődő és megtisztelő figyelmét köszönjük!