A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását elrendelő 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles a közérdekű, jogszabályban
meghatározott adatait elérhetővé tenni az intézmény honlapján is.
Kiemelt intézményi adatok: KLIKK IDE!

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató (Kiemelt intézményi adatokban)

2. Beiratkozási idő, fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma (Kiemelt intézményi adatokban)

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség és az adható kedvezmények (Kiemelt intézményi adatokban)

4. A fenntartó intézményt érintő értékeléseinek nyilvános megállapításai

5. Az intézmény nyitva tartásának rendje (SZMSZ II. fejezete tartalmazza)

6. Az intézmény éves munkaterve (A Dokumentumok című fül alatt található)

7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségei és szakképzetségei (Kiemelt intézményi adatokban)

9. A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége (Kiemelt intézményi adatokban)

10. Az országos mérések és értékelések évenkénti eredménye (Kiemelt intézményi adatok alatt jelzett linken érhető el)

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatai (KLIKK IDE!)

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevétele (SZMSZ műkődési rendje tartalmazza)

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (PP helyi tanterv II. kötet 8. pont)

14. Az osztályozó vizsga követelményei, tanulmányok alatti vizsgák ideje (Házirend 7. pont)

15. Az iskolai osztályok száma, az osztályok tanulóinak létszáma (KLIKK IDE!)

16. A művészeti iskolában a munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (Kiemelt intézményi adatokban)

17. Az első minősítési évhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma (Éves munkaterv – Helyzetelemzés – (KLIKK IDE!)

18. Országos, nemzetközi versenyeken, bemutatókon való részvétel és eredmények:

ÁLT.ISK. (KLIKK IDE!)

AMI (KLIKK IDE!)

19. Megyei, területi versenyeken elért eredmények (KLIKK IDE!)

20.Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai (Éves munkaterv – Naptári ütemterv)

21. A helyi kulturális életben való szerepvállalás (Éves munkaterv – Naptári ütemterv)

22. Művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát (KLIKK IDE!)