A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását elrendelő 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles a közérdekű, jogszabályban
meghatározott adatait elérhetővé tenni az intézmény honlapján is.
1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. Beiratkozási idő, fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség és az adható kedvezmények

4. A fenntartó intézményt érintő értékeléseinek nyilvános megállapításai

5. Az intézmény nyitva tartásának rendje

6. Az intézmény éves munkaterve

7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségei és szakképzetségei

9. A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

10. Az országos mérések és értékelések évenkénti eredménye

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatai

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevétele

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

14. Az osztályozó vizsga követelményei, tanulmányok alatti vizsgák ideje

15. Az iskolai osztályok száma, az osztályok tanulóinak létszáma

16. A művészeti iskolában a munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

17. Az első minősítési évhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

18. Országos, nemzetközi versenyeken, bemutatókon való részvétel és eredmények

19. Megyei, területi versenyeken elért eredmények

20.Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai

21. A helyi kulturális életben való szerepvállalás

22. Művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát